Asystent rodziny

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

ASYSTENT RODZINY

Autor:  dr Sławomir Solecki

Konsultacja:  dr hab. Izabela Krasiejko, dr hab. Anna Kanios, mgr Irena Marszałek

TYP STUDIÓW:

 Studia podyplomowe doskonalące dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instytucji sektora publicznego i prywatnego prowadzących pracę socjalną z rodziną, posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu asystentury rodziny, obowiązujących uregulowań prawnych wiążących się z zadaniami asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, a także dotyczącą współpracy z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym i społecznym.

STUDIA ADRESOWANE są do członków organizacji pozarządowych, pracowników instytucji integracji i pomocy społecznej, członków podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie asystentury rodziny. Adresatami studiów podyplomowych są także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji samorządowych, pracownicy administracji publicznej oraz instytucji rynku pracy, którzy chcą skutecznie wdrażać zadania wynikające z rozwiązań ustawowych dotyczących wspierania rodziny oraz budowy systemu pieczy zastępczej.

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

PO UKOŃCZENIU NASZYCH STUDIÓW SŁUCHACZ będzie posiadał wiedzę niezbędną do profesjonalnej pracy socjalnej z rodziną w zawodzie asystenta rodziny. Program studiów podyplomowych opiera się na fundamencie, którym jest zakres merytoryczny kursu kwalifikacyjnego w zawodzie asystenta rodziny określony przez MPiPS i jest wzbogacony o blok dotyczący superwizji pracy asystenta oraz przygotowania i realizacji projektów socjalnych na rzecz rodziny w środowisku lokalnym.

RAMOWY PROGRAM  STUDIÓW: 

Rodzina – definicje, struktury, funkcje, potrzeby i problemy. Współczesna rodzina w różnych perspektywach teoretycznych oraz badaniach.

Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zadania i uprawnienia asystenta rodziny

Komunikacja interpersonalna

Etyka pracy asystenta rodziny

Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny - terapia własna

Charakterystyka problemów rodziny (zachowania destrukcyjne, nieprawidłowe postawy rodzicielskie, bezrobocie, uzależnienia, problemy wychowawcze, choroby psychiczne)

Mediacja w rodzinie

Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę

Metodyka pracy asystenta rodziny

Wybrane elementy pedagogiki

Edukacja zdrowotna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza. Wpływ kryzysu w rodzinie na rozwój i zachowanie dziecka

Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym

Metodyka analizy potrzeb i problemów rodziny

Sporządzanie planu pracy z rodziną

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stwarzające trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych

Interwencja kryzysowa w rodzinie

Superwizja pracy asystenta rodziny

Projekt socjalny w pracy z rodzinami

Organizacja wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

Uprawnienia w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Pielęgnacja niemowląt i dzieci

Praktyka zawodowa w placówkach prowadzących pracę z rodziną

Seminarium  dyplomowe

STRUKTURA ZAJĘĆ

Studia obejmują: 240 godzin wykładów, zajęć warsztatowych i projektowych, seminarium dyplomowe oraz praktykę zawodową w instytucjach prowadzących pracę z rodziną . Łącznie 30 ECTS

TRYB ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa semestry - w soboty i niedziele w godz.  9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

Zajęcia prowadzone są w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,
w budynku Kolegium Wschodniego przy ul. Książąt Lubomirskich 4.

 

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniona karta zgłoszeniowa na studia podyplomowe karta do pobrania
 • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe w formie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego  kwestionariusz do pobrania
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji. Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001
  (Opłata wpisowa nie wchodzi w koszt studiów. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiany w danej edycji opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana)

REKRUTACJA: od 16 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW: 8 kwietnia 2017 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

Ul. Książąt Lubomirskich 4

37-700 Przemyśl

Składać osobiście

 • w Przemyślu w sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Książąt Lubomirskich 4,  pok. 110 
  w godz.: 9.00 –13.00
 • w Jarosławiu w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego,
  ul. Cerkiewna 3, pok. 4. godz. 8.00-15.00

 

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: podyplomowe@perlagalicji.pl  a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

Koszt studiów:

Możliwe są następujące formy płatności:

 • płatność roczna - 2900 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
 • płatność semestralna dwie raty  po 1500 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru.

Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.

Każda kolejna rata pociąga za sobą dodatkową płatność 50 zł.

Osoby, za które czesne pokrywa zakład pracy, wnoszą opłatę w jednej racie.

Całość wpłaty  lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona
w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów na konto Fundacji :

Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001  z podaniem nazwiska studenta oraz nazwy studiów podyplomowych

 

NASZE ATUTY:

 • program zgodny z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dostosowany do Standarów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Wysoko wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci w zakresie ekonomii społecznej, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi, dobrze prosperującymi  podmiotami ekonomii społecznej,  doświadczeni praktycy w dziedzinie prawa oraz zarządzania finansami PES,
 • Doświadczenie wynikające z realizacji łącznie 17 edycji różnych kierunków studiów podyplomowych, w tym na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 • Referencje dotychczasowych absolwentów studiów i podmiotów zlecających ich realizację

 

KONTAKT:

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

   Sekretariat Studiów Podyplomowych

   ul. Książąt Lubomirskich 4,  pokój 110

   37- 700 Przemyśl

   tel. 501 245 913

 

   e- mail: podyplomowe@perlagalicji.pl

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00