Przemyski Klaster Turystyczny

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na spotkaniu branży turystycznej w Urzędzie Miasta Przemyśla w dniu 10 grudnia 2015 r,  Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” podejmuje inicjatywę koordynacji współpracy różnych podmiotów na rzecz rozwoju turystyki  w Przemyślu  w ramach klastra.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie inicjujące

PRZEMYSKI KLASTER TURYSTYCZNY

w dniu 7 stycznia 2016 r. o godzinie 12.00 w sali Urzędu Miasta Przemyśla (1piętro)

Celem spotkania jest ustalenie podstawowych założeń strategicznych dla porozumienia klastrowego czyli misji i wizji, określenie, kto będzie tworzył Przemyski  Klaster Turystyczny  i na jakich zasadach będzie on funkcjonował, oraz co będzie  stanowić siłę i przewagę podjętej współpracy partnerskiej.  

Założenia dla Klastra:

Przemyski Klaster Turystyczny ma być świadomym i dobrowolnym partnerstwem  podmiotów stawiającym sobie za główny cel wsparcie i wzrost poprawy atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla.

w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy. Jednym z najważniejszych efektów będzie utworzenie zintegrowaniej atrakcyjnej  oferty turystycznej.

.Cele Klastra:

 1. Kreowanie i promocja wizerunku Przemyśla i regionu  jako obszaru atrakcyjnego turystycznie
 2. Utworzenie i upowszechnianie zintegrowaniej atrakcyjnej  oferty turystycznej miasta Przemyśla
 3. Wspieranie rozwoju  podmiotów  tworzących Klaster
 4. Stworzenie sieci współpracy w obszarze turystyki umożliwiającej efektywne połączenie
  i wykorzystanie potencjału członków Klastra
 5. Udział w budowie strategii turystycznej Przemyśla i regionu oraz innych dokumentów programowych dotyczących rozwoju turystyki
 6. Rozwój markowych produktów turystycznych w obszarach takich jak:
  • turystyka biznesowa
  • turystyka w mieście
  • turystyka kulturowa
  • turystyka rekreacyjna,
  • aktywna i specjalistyczna  turystyka przygraniczna i tranzytowa
 7. Budowanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami i szkołami o profilu turystycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki
 8. Rozwój przedsiębiorczości w branży turystycznej i około turystycznej

Korzyści dla podmiotów tworzących Klaster

 • redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza promocja
 • wzrost liczby klientów i obrotów
 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności
 • łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego
 • wzrost zatrudnienia

Korzyści dla Przemyśla i regionu

 • wzmocnienie turystycznej marki Przemyśla i regionu
 • promocja turystyczna Przemyśla na rynku krajowym i zagranicznym
 • wzrost zatrudnienia w ramach sektora, spowodowany rosnącym ruchem turystycznym
  w mieście i regionie oraz wydłużeniem sezonu
 • zdynamizowanie rozwoju regionalnego
 • podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Przemyśla i regionu poprzez wzmocnienie sektora turystyki.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu.

 

                         Z poważaniem

                                                 Renata Stefaniak

                                    Prezes Zarządu

                                    Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju
                                    „Perła Galicji”