Zapraszamy na szkolenie

Przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS
w ramach RPO WP w perspektywie 2014-2020
.

Cel: podniesienie wiedzy i  umiejętności pozyskiwania środków UE na realizację  projektów finansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020  na Podkarpaciu

Adresaci : Osoby zainteresowane  przygotowaniem dobrego  projektu finansowanego z EFS, zgodnie z wymaganiami w aktualnej perspektywie finansowej oraz wypełnieniem wniosku w  generatorze obowiązującym na Podkarpaciu

Program

1.     Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu – co trzeba wiedzieć przed planowaniem projektu (ważne dokumenty, wytyczne i ich zakres, dokumentacja konkursowa, procedury wyboru projektów, źródła informacji)

2.      Wytyczne dotyczące kwalifikowalności  wydatków  w projektach finansowanych z EFS
w perspektywie 2014-2020 – nowe wymagania,  istotne kwestie, praktyczne rady dla dobrego konstruowania budżetu i łatwej realizacji projektu.

3.      Specyficzne zasady rozliczania projektów - projekty ryczałtowe, stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe , wkład własny finansowy i rzeczowy, nowe zasady cross financingu limity finansowe

4.      Podkarpacki Generator Wniosków Aplikacyjnych 

Prowadzący;

Renata Stefaniak – ekspert ds. funduszy europejskich z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu , ocenianiu i wdrażaniu  projektów  finansowanych z różnych  funduszy UE.  Doświadczony i wysoko oceniany edukator.   Wykładowca kilku uczelni w zakresie Funduszy UE i zarządzania projektami. W perspektywie finansowej 2014-2020 prowadzi szkolenia dla instytucji  zarządzających, pośredniczących, punktów informacyjnych urzędów marszałkowskich i projektodawców.

Koszt szkolenia: 120 zł / osoba  (cena zawiera:  udział w szkoleniu, materiały, barek kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 płatny na konto bankowe: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001
 lub w Sekretariacie Fundacji.

Wystawiamy rachunki/faktury, nie jesteśmy płatnikami VAT.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na podstawie  formularza zgłoszeniowego  przesłanego na adres Fundacji: biuro@perlagalicji.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność  przesłania zgłoszenia.

Termin szkolenia:  17 grudnia  2015r.  w godz. 10.00 – 15.00 

Miejsce:  Przemyśl,  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,  ul. Książąt Lubomirskich 4  (I piętro)